fbpx

Bedrijfshulpverlening (BHV) en de Wet

Arbeidsomstandighedenwet (ARBO Wet):

De arbeidsomstandighedenwet is een wet geschreven voor werkgevers en werknemers. Deze dient om de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te waarborgen. De wet is geschreven met als doel het voorkomen van ziekten, ongelukken en ongevallen die voortvloeien uit werkzaamheden.

BHV Verplichting:

In Nederland geldt een wettelijke verplichting voor ondernemingen om over voldoende kennis van bedrijfshulpverlening te beschikken. De criteria waaraan voldaan dient te worden is afhankelijk wat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitwijst over bijvoorbeeld het aantal verplichte BHV-ers. Het is de verplichting van de werkgever om de BHV-er kundig op te (laten) leiden. In kleinere bedrijven, veelal ook in het MKB, volstaat het als de werkgever zelf beschikt over voldoende BHV kennis. Hij moet er dan wel voor zorgdragen dat, tijdens zijn afwezigheid, zijn taken door een andere hulpverlener overgenomen kan worden.
In de praktijk betekent dit dat er binnen ondernemingen minstens twee personen opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener.

Onze opleidingen

BHV Basis Praktijkdag van 8 uur op locatie Bekijk training BHV Herhaling Praktijkdag van 4 uur op locatie Bekijk training Basic Life Support + AED (BLS + AED) Praktijkdag van 8 uur op locatie Bekijk training

Wetsartikelen met betrekking tot BHV:

Ter informatie treft u hieronder een aantal wetsartikelen aan die relevant zijn voor Bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en AED (bron: overheid.nl).

Artikel 3:

1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. f.elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 13:

  1. De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen

Artikel 15:

1.De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. 2.Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in: a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting. 3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen