fbpx

AED

Waarvoor staat de term AED?

De term AED staat voor Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat ondersteuning biedt bij een reanimatie en een levensreddende schok kan toedienen in het geval van een acute hartstilstand.

Wat is het nut van een AED?

Een AED wordt gebruikt om mensenlevens te redden. Een acute hartstilstand kan op elk moment optreden. Lang niet altijd gaan hier signalen of waarschuwingen aan vooraf. Elke minuut dat het hart
stilstaat verkleint de overlevingskans met 10% a 15%. Doordat de bloedcirculatie niet functioneert komen de hersenen zonder zuurstof te zitten. Al na 6 minuten ontstaat hierdoor vaak onherstelbare
schade aan de hersenen en aan andere organen. De overlevingskans voor iemand die 10 minuten zonder zuurstof heeft gezeten is enorm klein.

Is een AED verplicht?

Er is nog geen wetgeving die bedrijven en organisaties verplicht stelt om over een AED ter beschikken. Echter vanuit maatschappelijk oogpunt en morele overwegingen gaan steeds meer
organisaties over tot aanschaf van een AED. Met name in risicovolle omgevingen is het beschikbaar hebben van een AED eigenlijk noodzaak. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld tennisparken,
fitness- en sportscholen, zorgcentra, huisartsen en tandartsen.

Wat is een hartstilstand?

Een hartstilstand is een acute situatie waarbij het normale hartritme plotseling verstoord wordt. Doordat het hart gestopt is met pompen stroomt bloed niet langer effectief rond en de patiënt stort in. Andere symptomen zijn dat het slachtoffer stopt met ademhalen, niet meer reageert op signalen en geen waarneembare pols meer heeft. Een AED kan het slachtoffer een levensreddende schok
toedienen die ervoor zorgt dat het chaotische hartritme weer normaal wordt. Dit chaotische hartritme wordt ook wel Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd.

Wat is het verschil tussen een hartstilstand een hartaanval?

Een hartstilstand is een acute situatie waarbij het normale hartritme plotseling verstoord wordt. De oorzaak is te vinden in het feit dat het hart niet langer normaal functioneert. In plaats van de normale pompende werking, ‘trilt’ het hart zonder waardoor er niet langer bloed rondgepompt wordt. Bij een hartaanval is er sprake van vernauwing van de kransslagader, waardoor het hart niet langer in staat is om het bloed door die kransslagader te pompen. Een deel van het hart krijgt dan geen zuurstof meer en zal naar verloop van tijd afsterven.

Kan een hartaanval leiden tot een hartstilstand?

Ja er zijn gevallen bekend dat een hartaanval leidt tot een hartstilstand.

Kan de AED ook gebruikt worden bij iemand die een hartaanval krijgt?

De oorzaak van het krijgen van een hartaanval zal niet opgelost worden door de inzet van een AED. Echter omdat de mogelijkheid zich voor kan doen dat een slachtoffer van een hartaanval ook getroffen kan worden door een hartstilstand, is het veilig en raadzaam een AED in de buurt te hebben.

Wie kan een hartstilstand krijgen?

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen die erop wijzen dat iemand een hartstilstand krijgt. Een hartstilstand komt voor bij zowel kinderen als bij oudere mensen. Ook op het oog gezonde mensen
kunnen dus getroffen worden door een hartstilstand. Wel loopt het risico op een krijgen van een hartstilstand toe met het toenemen van leeftijd. Mensen die leiden aan hartproblemen vormen een
risicogroep maar het merendeel van de slachtoffers zijn toch vooral mensen waarvan vooraf geen risico-indicatoren bekend waren.

Hoeveel tijd heb ik om te reageren als iemand een hartstilstand krijgt?

Elke seconde telt . Als er binnen 3 minuten gedefibrilleerd wordt zijn de kansen op overleven 70%. Elke minuut later defibrilleren verlaagd de overlevingskans aanzienlijk Na 10 minuten is de kans op overleven nihil.

Hoe werkt een AED?

De hulpverlener brengt de elektroden, die met de AED verbonden zijn, met behulp van de gesproken instructies van het toestel aan op de borst van de patiënt. Het toestel analyseert het hartritme en bepaalt of het nodig is een schok toe te dienen of niet. Het toestel waarschuwt weer met behulp van gesproken instructies wanneer de schok gegeven zal worden of maant de hulpverlener aan verder te gaan met de reanimatie. Een AED geeft aan het moment dat de hulpverlener de elektroden op de blote borst borst van de patient moet plakken. Door middel van een analyse bepaalt het apparaat of er een schok noodzakelijk is om het hartritme van de patiënt weer op gang te brengen. Nadat de schok gegeven is geeft de verbale en visuele instructie aan om verder te gaan met borstcompressie en ventilatie.

Wat is het verschil tussen een halfautomatische en een volautomatische AED?

Bij de halfautomatische AED dient de hulpverlener zelf de knop in te drukken die de schok aan het slachtoffer toedient. Bij een volautomatische AED voert het apparaat deze handeling zelf uit.

Wat is het voordeel van een halfautomatische AED ten opzichte van een volautomatische AED?

Omdat de hulpverlener zelf de schok knop activeert, kan de hulpverlener controleren of niemand op dat moment het slachtoffer aanraakt

Wat is het voordeel van een volautomatische AED ten opzichte van een halfautomatische AED?

Sommige hulpverleners vinden het geen prettig idee om zelf op een knop te moeten drukken die de schok activeert. Omdat een volautomatische AED zelf de schok genereert behoeft de hulpverlener deze handeling niet zelf uit te voeren.

Ik heb geen ervaring met het bedienen van een AED. Kan ik het apparaat wel gebruiken?

Zelfs zonder enige kennis van het gebruik van een AED kun je in geval van nood hulp bieden. Doordat de AED via spraak en visuele instructies aangeeft wat je moet doen, kan iedereen een AED bedienen.

Ik ben bang om een fout te maken. Kan de AED ten onrechte een schok afgeven?

De AED gebruikt geavanceerde software en analyseert daarmee het hartritme van het slachtoffer. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de AED een hogere juiste analyse stelt dan de meeste professionals. In meer dan 98% van de gevallen zal de AED correct vaststellen dat het geven van een schok niet noodzakelijk is. De CardiAid zal dan geen schok geven.

Moet ik een cursus volgen om de AED te kunnen bedienen?

Een AED kan door iedereen bediend worden. Echter, het gezegde luidt niet voor niets: “oefening baart kunst”. Iemand die een cursus reanimeren en bedienen van een AED heeft gevolgd, is beter voorbereid en zal zich dus zekerder voelen om hulp te bieden. Wij benadrukken dan ook het belang om altijd een basiscursus Reanimatie inclusief AED bediening te volgen.

Ik heb een reanimatiecursus gevolgd. Helpt reanimeren ook?

Reanimatie zorgt ervoor dat er extra tijd gewonnen wordt tot het moment dat met defibrillatie gestart wordt. Alleen toediening van een schok kan ertoe leiden dat het hartritme weer normaal wordt. Reanimeren alleen is dus niet voldoende. Tegenwoordig wordt bij de meeste reanimatiecursussen dan ook aandacht besteend aan de bediening van de AED.

Wat is defibrillatie precies?

Defibrillatie is het toedienen van een elektrische schok aan het stilstaand hart van een slachtoffer, zodanig dat de normale regelmechanismen van het hart de controle weer over kunnen nemen.
Het stilstaande hart is door ritmestoornissen niet langer in staat om de bloedcirculatie van het slachtoffer op gang te houden, wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft.

Ik heb geen medische opleiding en ben bang om een fout te maken. Kan ik de AED wel bedienen?

De CardiAid AED is ontworpen om te worden gebruikt door iedereen zonder dat daarvoor een medische opleiding vereist is. De AED ondersteunt de gebruiker met duidelijke verbale en visuele
instructies. en geeft geen schok, tenzij het apparaat vast stelt dat een schok nodig is. De hulpverlener kan dus met een veilig gevoel het slachtoffer helpen.

Wat is borstcompressie?

Borstcompressie heeft als doel het lichaam en de organen van bloed te voorzien tijdens een circulatiestilstand door het ritmisch op en neer bewegen van de borstkas. Men plaatst de handen
boven elkaar met de palm naar onder gericht. De bovenste hand “grijpt” als het ware de onderste hand. De handen worden dan vervolgens op het midden van een denkbeeldige “tepellijn” geplaatst.
De CardiAid AED heeft een metronoom ingebouwd die het ritme aangeeft van 100 compressies per minuut. Bij elke beweging drukt men de borstkas niet minder en niet meer dan 5-6 cm in om het hart
een kunstmatig van een pompfunctie te voorzien.

Wat is ventilatie?

Onder ventilatie verstaat men mond-op-mond beademing, een cruciale handeling tijdens de reanimatie. Het doel van de ventilatie is om de organen zoals de hersenen van zuurstof te voorzien
en er voor te zorgen dat het hart vatbaarder is voor defibrillatie. Het daarmee dus een kunstmatige beademing. Men kan er voor kiezen het beademingsmasker te gebruiken wat standaard geleverd
wordt bij de CardiAid AED. Afhankelijk van de positie van de hulpverlener ten opzichte van het slachtoffer plaatst men de linker- of rechterhand onder de kin van het slachtoffer en “tilt” men als
het ware de kin omhoog om de luchtwegen van de patiënt te openen. Men sluit met de andere duim en vinger de neus van het slachtoffer. Vervolgens neemt men, buiten het bereik van de luchtwegenstroom van de patiënt een hap lucht en blaast men deze (niet te hard en niet te zacht) door de mond van de patient.

Wat zijn elektroden?

Elektroden zijn essentieel bij een AED. Je plakt de twee elektroden op de ontblote borst van de patiënt. De elektroden hebben 2 functies, het meten van het hartritme waardoor er beoordeelt kan worden of er een schok moet worden toegediend en de stroom van de AED wordt via de elektroden naar het hart geleid.

Waar plak je de elektroden?

Op de elektroden van de CardiAid AED staat aangegeven hoe je ze moet plakken op de ontbloten borstkast van de patiënt.

Bij het plaatsen van de elektroden moet het hart in het midden zitten. Bij een volwassen patiënt plaats je één elektrode op de rechterborst, een paar centimeter boven de tepel en onder het sleutelbeen. De andere elektrode plaats je onder de linkerborst. Hierdoor zit het hart in het midden.

Wie mag de AED bedienen?

De CardiAid AED mag door iedereen gebruikt worden. Het volgen van een bedieningscursus is in de Benelux (helaas) nog niet verplicht. Ons advies is echter om bij aanschaf van een AED altijd een
aantal mensen binnen de organisatie te laten opleiden. Het hebben van basiskunde reanimeren en het begrijpen hoe een AED te bedienen verhoogt de kwaliteit van de geboden hulp substantieel. Het is een pre als de hulpverlener naast het gebruik van de AED beschikt over de kennis van het toepassen van reanimatie. Reanimeren en het gebruik van de AED zijn dan ook zeer nauw met elkaar
verbonden en verhogen de overlevingskans van het slachtoffer.

Wat is Ventrikelfibrilleren of VF?

Deze hartritmestoornis met als afkorting VF, heeft als oorzaak dat de grote hartkamer trilt en niet meer in staat is om een op een effectieve manier het bloed rond het lichaam te pompen. Deze
hartritmestoornis wordt ook wel een hartstilstand genoemd wat misleidend is, want het hart beweegt eigenlijk nog wel zonder enige vorm van coordinatie. De patient die wordt getroffen door
VF zal binnen enkele seconden bewusteloos neervallen waarna de ademhaling stokt. De patient heeft vaak ofwel een ademhaling die te omschrijven is als gasping of maakt een luidruchtig happende
beweging. Wanneer er binnen een tijdbestek van 6 minuten niet gereageerd wordt met defibrilleren door middel van een AED ontstaat er ernstige schade aan de hersenen en het hart. De ernstige
schade aan het hart zal tot gevolg hebben dat het hart compleet tot stilstand komt.

Wat is de oorzaak van ventrikelfibrilleren (VF)?

Een hartinfarct ligt vaak ten grondslag aan het ontstaan van VF. Wanneer er een enkele of meerdere kransslagaderen verstopt raken zal een deel van het weefsel van het hart afsterven omdat er
verstopping is opgetreden. Er ontstaat als het ware kortsluiting in het hart waarbij de elektronische signalen verstoord zijn door een tekort aan zuurstof voor het weefsel. Hierdoor gaat het hart zonder enige vorm van controle trillen. Dit gebeurt vanuit de grote hartkamer. De schok die de AED geeft, zal het hart een reset geven en zou de normale pompfunctie van het hart weer op gang kunnen brengen.

Wat is de juiste behandeling voor Ventrikelfibrilleren?

Defibrilleren door middel van een AED is de enige manier om het hart weer op gang te kunnen krijgen en daarmee de normale pompfunctie van het hart te herstellen. Het is verkeerd om te denken
dat reanimatie alleen de overlevingskans vergroot. Wanneer er niet tijdig gedefibrilleerd wordt met behulp van een AED neemt de kans op overleving elke minuut af met 10%. De aanrijdtijd van de
hulpdiensten is in Nederland gemiddeld langer dan 12 minuten hetgeen betekent dat er veel aanspraak gemaakt wordt.

Wat is de kans op overleving wanneer een AED wordt ingezet?

Om de kans op overleven te vergroten bij een cirlulatiestilstand ten gevolge van ventrikelfibrillatie is het van belang dat men vroegtijdig defirbilleert met behulp van een AED. Onderzoek wijst uit dat wanneer men binnen 2 minuten een levensreddende schok kan toedienen de overlevingskans ongeveer 80% is. Een cirulatiestilstand met als oorzaak ventrikefibrilleren komt in 60-70% van alle
gevallen voor. Voorop staat dat wanneer men een reanimatietraining met AED genoten heeft, adequater door de hulpverlener wordt gereageerd en de overlevingskans daarmee nog meer vergroot wordt.

Wat is het belang van hartmassage en ventilatie tussen het defibrilleren?

Het is van levensbelang om het hart gevoelig te maken voor defibrillatie. Dat doet men om tussen het defibrilleren door te gaan met hartmassage en beademen, zodat organen zoals de hersenen weer
worden voorzien van zuurstof. De CardiAid AED geeft dit ook aan volgens de door de ILCOR2010 opgestelde richtlijn van 30 keer hartmassage en 2 keer mond op mond beademing of ventilatie in een tijdsbestek van 2 minuten tussen het defibrilleren door.

Kan een slachtoffer ook gedefibrilleerd worden op een natte ondergrond?

In een natte omgeving ( bijvoorbeeld in het zwembad, drenkeling etc.) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer eerst af te drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken. Let goed op dat de elektroden voldoende plakken op de borst van het slachtoffer! Daarnaast is het belangrijk dat niemand (inclusief u zelf) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Moet een AED onderhouden worden?

Jazeker moet een AED onderhouden worden, of althans het is raadzaam een onderhoudscontract bij de aanschaf van de AED af te sluiten. De praktijk leert dat de verantwoordelijkheid over de AED
compleet wordt genegeerd of in de vergetelheid geraakt waardoor er een grote mate van schijnveiligheid ontstaat in de directe omgeving van de organisatie waar de AED hangt. CardiAid heeft
een transparant en compleet ontzorgend onderhoudspakket ontwikkeld waarbij in tegenstelling tot de meeste onderhoudscontracten geen meerkosten aan verbonden zitten.

Wat is een AED Noodkit en waarom zit deze bij de AED?

De AED noodkit bevat een scheermesje, alcoholdoekje, een grote schaar, latex handschoenen en een beademingsmasker. In de meeste gevallen is dit geen standaard optie bij de AED. Bij CardiAid echter,
zit deze standaard in de klep met klittenband bevestigd. Met het alcoholdoekje en de handschoenen wordt de hygiëne gewaarborgd van de hulpverlener, de schaar is bedoeld om kleding met open te
knippen om de borst zo snel mogelijk bloot te krijgen om de elektrodes op te bevestigen. Indien er zich borsthaar bevindt op de plek waar de elektrodes bevestigd moeten worden is het noodzakelijk
deze van het overtollig haar te ontdoen met behulp van het scheermesje. Dit bevordert de optimale bevestiging van de elektrodes aan de huid van het slachtoffer. Via de elektrodes wordt ook de
analyse van het hartritme gemaakt. Wanneer er een luchtlaag ontstaat tussen de elektrodes en de huid omdat het overtollige haar zich daar bevindt, ziet de AED geen weerstand. Het mondbeademingsmasker is er voor gemaakt om het slachtoffer mee te kunnen beademen. Deze is tevens ook voorbereid om op de zuurstof toediening van de ambulance te bevestigen.

AED cursussen en opleidingen

Waarvoor staat de term BHV?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen
(zoals brand en ongevallen). De BHV cursus bestaat uit twee basisonderdelen: theorie en praktijk. In het theoretische deel leert u hoe u moet reageren in bepaalde situaties en in het praktische deel gaat u dat ook echt oefenen. Bij BHVdirect leert u de theorie via internet. Daardoor heeft u alle kennis al doorlopen op het moment dat u de stof in de praktijk gaat brengen. Dat maakt de praktijkdag veel leuker en ontspannen. Daarnaast duurt de praktijk, omdat u geen theorie meer hoeft te doen, maximaal één dag!

CardiAid AED

Wat is CardiAid?

De CardiAid Automatische Externe Defibrillator (AED) is een eenvoudig te bedienen apparaat, speciaal ontworpen voor publiek toegankelijk gebruik. Hiermee bedoelen wij dat iedereen die in de
omstandigheid waarin hulp gevraagd wordt, de AED kan gebruiken om binnen de kritische eerste minuten een levensreddende schok te bieden. Niet medisch geschoolde personen kunnen zich op deze manier hulp bieden aan het slachtoffer tot aan het moment dat medische hulpdiensten de zorg kunnen overnemen.

Wat zijn de voordelen van de CardiAid AED ten opzichte van andere merken?

De CardiAid Automatische Externe Defibrillator (AED) is een uitstekend product wat zich kenmerkt in enkele unieke eigenschappen:

Betrouwbaar & Veilig
De CardiAid is ontworpen om zowel het slachtoffer als de hulpverlener het hoogste niveau van veiligheid te bieden. De CardiAid voert dagelijks, maandelijks en wanneer het deksel van het apparaat wordt geopend een automatische zelftest uit. Deze functie zorgt ervoor dat de CardiAid zonder problemen gebruikt kan worden op het moment dat dit noodzakelijk is. De CardiAid is tevens uitgerust met functies die de veiligheid van zowel de patiënt en de gebruiker garanderen. De CardiAid analyseert het hartritme van het slachtoffer met de meest nauwkeurige technieken.

De Cardiaid is gemakkelijk te gebruiken met duidelijke verbale en visuele instructies. De AED begeleidt de gebruiker met duidelijke verbale en visuele instructies vanaf het begin tot het
einde door het hele proces. Middels deze duidelijke instructies zorgt de CardiAid ervoor dat de gebruiker alle noodzakelijke stappen volgt die kritisch zijn voor de patiënt.

Functioneel & overzichtelijk ontwerp
De CardiAid heeft een ontwerp dat gericht is op eenvoud. Dit is zeer belangrijk voor gebruiker in tijden van nood. De CardiAid is ontworpen om de gebruiker te helpen door middel van plaatjes en knipperende lampjes in verschillende kleuren. Dit wordt verder ondersteund door gesproken commando’s in de taal van de hulpverlener. De plaatjes zijn eenvoudig en verklarend; de knipperende lampjes zijn ontworpen om de plaatjes en knoppen te benadrukken, waarbij het witte knipperlicht de fase van het proces toont en het rode knipperlicht alleen de schokknop aanwijst. De statusindicator lampjes branden met de universele kleuren: rood en groen. Groen betekent dat het apparaat geen storing vertoont, bij het oplichten van het rode lampje is er mogelijk een storing en is directe actie vereist.

Wie is de fabrikant van de CardiAid AED?

De CardiAid is ontwikkeld door de firma Cardia International A/S uit Denemarken. Hiermee is CardiAid het enige AED-merk op de markt wat in Scandinavië ontwikkeld is.

Waar wordt de CardiAid AED geproduceerd?

De software van de CardiAid is ontwikkeld in samenwerking met een gerenommeerd Duits instituut. De CardiAid wordt in Frankrijk geassembleerd en getest. Frankrijk staat bekend om hun strenge eisen
op het gebied van medische producten. Elke CardiAid AED die de fabriek verlaat wordt dan ook getest volgens strenge protocollen.

Voldoet de CardiAid aan internationale eisen?

Elke CardiAid voldoet aan de meest recente richtlijnen op het gebied van ILCOR 2010. De ILCOR staat voor International Liaison Commitee on Resuscitation, een internationaal samenwerkingsverband tussen de wereldwijde reanimatieraden waaronder de ERC (European Resuscitation Council). Hier is de Nederlandse Hartstichting ook onderdeeel van. Iedere 5 jaar wordt de richtlijn aangepast. Verhuurde CardiAid’s en AED’s met een servicecontract krijgen een update naar de nieuwe richtlijn zodra deze beschikbaar is.

Kan de CardiAid AED ook op kinderen gebruikt worden?

De CardiAid CT207RS en CT207RF beschikken over de mogelijkheid om speciale kinderelektroden aan te sluiten. Hiermee zijn beide modellen zeer geschikt voor de reanimatie van kinderen tot 20KG. Deze elektroden kunt u bestellen in onze webshop

Ik wil graag een extra set elektroden bestellen, kan dat?

U kunt extra elektroden bestellen in onze webshop of via onze resellers.

Wat is de IP waarde van de CardiAid AED?

De IP waarde van de CT0207 is IP44. Dit houdt in dat de AED stofvrij en spatwaterdicht is. De IP waardes van de CT07RS en CT207RF is IP55. Dit houdt in dat beide AED’s stofvrij en spuitwaterdicht zijn. IP55 is een hoge classificatie en maakt de AED geschikt voor toepassing in bijna alle omgevingen.

Mijn CardiAid is al enige jaren oud. Voldoet de AED dan nog steeds aan de laatste eisen?

Indien uw CardiAid voorzien is van een onderhoudscontract dan zorgen wij ervoor dat uw AED altijd aangepast wordt aan de meest recente technologische ontwikkelingen.

Hoe lang is de garantietermijn op de CardiAid AED?

De fabrikant hanteert een fabrieksgarantie van 24 maanden. Het is hiervoor noodzakelijk om uw CardiAid aan te melden zodat wij weten wanneer de garantietermijn ingaat. U kunt de AED aanmelden
op de website www.aedregistreren.nl. Wij adviseren u de standaard fabrieksgarantie altijd uit te breiden met een onderhoudsabonnement.

Kan ik de garantietermijn van mijn AED verlengen?

Indien uw AED periodiek onderhouden wordt middels een onderhoudscontract, wordt de garantietermijn na elke servicebeurt automatisch met 24 maanden verlengd.

Mijn AED heeft al enkele jaren geen onderhoudsbeurt gehad en functioneert niet meer

Als uw AED langere tijd geen servicebeurt heeft ondergaan, zal de spanning van de batterij te laag worden om een schok te kunnen geven. De AED zal daardoor niet langer functioneren en u waarschuwen middels een rood knipperend lampje en een geluidsignaal. Neem direct contact op met CardiAid om een onderhoudsbeurt in te plannen.

Is het belangrijk om regelmatig onderhoud aan de CardiAid te plegen?

De CardiAid Automatische Externe Defibrillator is een medisch hulpinstrument. Regelmatige controle en onderhoud is letterlijk van levensbelang om uw AED blijvend goed te laten functioneren. Wij raden u dan ook aan om een onderhoudscontract bij ons af te sluiten. Hiermee ben u op de goedkoopste wijze verzekerd van een goed functionerend apparaat.

Hoe vaak dienen de elektroden vervangen te worden?

De elektroden dienen elke 24 maanden vervangen te worden om zo de juiste werking van de elektroden te kunnen garanderen. Tevens dienen de elektroden vervangen te worden na een inzet van de AED
Indien u gebruik maakt van een onderhoudscontract is vervanging van de elektroden altijd inbegrepen.

Hoe vaak dient de hoofdbatterij van de CardiAid vervangen te worden?

De hoofdbatterij van de CardiAid dient elke 24 maanden en na elke inzet vervangen te worden. Aangezien vervanging van de hoofdbatterij meebrengt dat de AED opnieuw geanalyseerd dient te
worden, is vervanging slechts mogelijk door een daartoe geautoriseerde servicepartner. U kunt de hoofdbatterij dus niet zelf vervangen! Indien u gebruik maakt van een onderhoudscontract is vervanging van de hoofdbatterij altijd inbegrepen.

Hoe vaak dient de knoopcel batterij van de CardiAid vervangen te worden?

De knoopcel batterij van de CardiAid dient elke 24 maanden vervangen te worden. Aangezien vervanging van de knoopcel batterij meebrengt dat de AED opnieuw geanalyseerd dient te worden, is
vervanging slechts mogelijk door een daartoe geautoriseerde servicepartner. U kunt de knoopcel batterij dus niet zelf vervangen! Indien u gebruik maakt van een onderhoudscontract is vervanging van de knoopcel batterij altijd inbegrepen.

Hoe kan ik de status van de CardiAid AED zelf controleren?

Zolang de status indicator op de CardiAid groen knippert, is het apparaat in orde. U hoeft dan verder niets te doen. Als u in het bezit bent van een onderhoudscontract, controleren wij met u elk kwartaal de status van uw CardiAid AED.

Wat moet ik doen als een rood lampje knippert op de CardiAid?

Een rood knipperend lampje kan wijzen op een lage spanning van de batterij of een andere storing. U dient onmiddellijk contact op te nemen met de storingsdienst van CardiAid op telefoonnummer
0800-CARDIAID (0800-22734243). Onze servicemedewerkers zullen proberen om de storing telefonisch met u te verhelpen. Mocht dit niet lukken dan wordt een bezoek van de storingsmonteur bij u ingepland.

Wat moet ik doen als de CardiAid een piepend signaal geeft?

Als de CardiAid een piepend signaal geeft kan dit wijzen op een technische storing of op een te lage spanning van de hoofdbatterij. U dient onmiddellijk contact op te nemen met de storingsdienst van CardiAid op telefoonnummer 0800-CARDIAID (0800-22734243). Onze servicemedewerkers zullen proberen om de storing telefonisch met u te verhelpen. Mocht dit niet lukken dan wordt een bezoek van de storingsmonteur bij u ingepland.

Mijn AED is op de grond gevallen. Wat moet ik doen?

Controleer uw AED eerst op zichtbare breukschade. Is er schade zichtbaar, neem dan direct contact op met de storingsdienst van CardiAid op telefoonnummer 0800-CARDIAID (0800-22734243).
Is er geen breukschade zichtbaar, controleer dan of de status indicator groen knippert. Indien de indicator groen oplicht heeft de val geen schadelijke gevolgen gehad. Uw AED zal naar behoren
functioneren. Geeft de indicator een rood knipperend licht weer, of geeft de AED een piepend signaal af, neem dan direct contact op met de storingsdienst van CardiAid op nummer 0800-CARDIAID (0800-2734243)

Kan ik mijn oude CardiAid AED inruilen voor een nieuw apparaat?

Wij bieden u een aantrekkelijke inruilpremie voor uw oude CardiAid AED. Neem contact met ons op zodat wij u kunnen informeren over de voorwaarden.

Ik heb een oudere CardiAid AED maar heb geen onderhoudscontract?

U kunt bij ons ook voor een al wat oudere CardiAid AED (model CT0207) een onderhoudscontract afsluiten. Daarmee bent u verzekerd van een goed functionerend apparaat. Ga hiervoor naar www.aedregistreren.nl/service

Ik heb in het verleden een CardiAid AED aangeschaft maar deze niet aangemeld voor garantie?

Meld uw AED alsnog aan op www.aedregistreren.nl

Ik wil graag extra uitleg en een demonstratie over het gebruik van de CardiAid AED, kan dat?

Wij geven u graag vrijblijvend een demo uitleg over het gebruik van de CardiAid. Neemt u daarvoor contact met ons op. U kunt ook onze resellers benaderen, zij zijn u graag ter wille voor het geven van een demonstratie of toelichting.

Kan ik een AED huren voor een evenement, feest of braderie?

Het is mogelijk om bij ons een AED te huren voor een korte periode. Dit biedt u de mogelijkheid om uw omgeving hartveilig te maken tijdens bijvoorbeeld braderieën, zomerfeesten of wel evenement dan
ook. Meer informatie vindt u op www.cardiaid.nl/aed-huren/

Ik vind de aanschaf van een AED erg prijzig, kan ik een AED leasen of huren?

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons een CardiAid AED te huren. U betaalt een vast maandelijks bedrag en bent daarmee voorzien van een CardiAid AED inclusief uitgebreid onderhoudsabonnement.
Meer informatie vindt u op www.cardiaid.nl/aed-huren/

Ik ben bestuurder van een VVE. Kunnen wij een AED huren?

Steeds meer VVE’s gaan over tot aanschaf of huur van een AED. Als VVE kunt u ook bij ons een CardiAid AED huren. Meer informatie is te vinden op www.cardiaid.nl/aed-huren/

Over CardiAid

Hoe kan ik contact opnemen met CardiAid?

Wij zijn op verschillende manieren te bereiken om antwoord te geven op uw vragen. Bij technische storingen kunt u contact opnemen door middel van het bellen van het storingsnummer
0800-CARDIAID (0800-22734243). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de distributeur van CardiAid in de Benelux. Dit is de firma Semiconductor BV. Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op nummer 023-5571871 U kunt ons ook een email sturen. Stuur uw vraag of opmerking naar service@cardiaid.nl en wij nemen binnen 24 uur contact met u op. U kunt uw vraag ook stellen via de livechat op de website www.cardiaid.nl

Wat is het adres van CardiAid?

Semiconductor BV is de distributeur van CardiAid in de Benelux.

Ons kantooradres is:
Van der Burchstraat 40
2132 RN Hoofddorp
Nederland

Wat zijn de openingstijden van CardiAid?

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.30 uur. Wij zijn gesloten op zaterdag en zondag.